תקנון חברי מועדון קבוצות החמניה בע”מ מיום 1/1/2021 

תקנון המפרט את כלל המועדון ברשת “החמניה” שמספר ח.פ. 514567882 מקבוצות אמסלם החמניה
בע”מ )להלן: “החמניה” “החמניה פיצוח ישראלי” או “הרשת” או “החברה”(
הצטרפות :
1. רשת “החמניה” הקימה מועדון לקוחות)להלן “המועדון”( ומנפיקה לחברי המועדון כרטיסי
חבר ו/או אפליקציה )להלן “כרטיס החבר/אפליקציה”( .
1.1 כל לקוח של הרשת רשאי לבקש להירשם כחבר במועדון. ההרשמה כרוכה בקנייה חד
פעמי שייקבע ע”י הרשת מעת לעת ולפי שיקול דעתה .
1.2 הרשת רשאית לסרב לאשר את קבלתו של לקוח כחבר במועדון מכל סיבה שהיא, לפי
ראות עיניה בלבד ומבלי שת ידרש לנמק את סירובה לאי קבלתו.
1.3 חבר שחברותו אושרה ברשת יקבל הודעה לנייד במספר אשר נרשם במרשמי חברת
“החמניה” שאינו ניתן למכירה או להעברה ו/או ייקבל לטלפון הנייד שבו נירשם ברשת
הודעה או אפליקציה )להלן “חבר”( .
1.4 הרשת רשאית בכל עת, ללא ה ודעה מראש ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לבטל
את חברותו של חבר במועדון. במידה ובוטלה החברות בתוך פחות משנה מיום
ההצטרפות למועדון, יוחזר חלקו היחסי של תשלום דמי החבר לחב ר באם ניגבה. במידה
ובוטלה החברות כעבור שנה מיום ההצטרפות, לא יהיה זכאי החבר להחזר דמי החבר .
1.5 מילוי פרטי הלקוח על ידו, על גלוית הצטרפות האפליקציה תהווה הסכמה לכל האמור
בתקנון ז ה ואף הסכמה לקבל דיוור סלולרי ו/או כל דיוור אחר בין הודעות ס.מ.ס. ו/או
הודעות וואטצאפ אשר יהווה פירסום של הרשת על כל סניפיה .
1.6 הצטרפות באמצעות אפליקציית המועדון של “החמניה” – ותשלום דרך האפליקציה,
ניתן יהיה לבטל ההצטרפות עד 3 ימים מועד ההצטרפות .
2. מועדון “החמניה” ינפיק לחבר המועדון את הכרטיס /אפליקציה באמצעותו יוכל לצבור
“נקודות” )כהגדרתן להלן( למימוש ברשת “החמניה” או בכפוף להסכמים שיחתמו מעת לעת
עם גורמים נוספים .
3. השימוש בכרטיס/אפליקציה יהיה בהתאם לתקנון זה, כפי שיתעדכן מעת לעת על-ידי מועדון
“החמניה” ובהתאם להוראות שיופיעו על גבי הכרטיס/אפליקציה, או לעלון אשר יצורף לו
עם שליחתו וכן לתקשור ת שיווקית שתישלח לחברי המועדון ע”י מספר הסלולר אשר נרשמו
איתו בעת ההרשמה .
4. עם התשלום ו/או הצטרפות במעמד קנייה ראשונה למועדון מקבל ה”חבר” יהא זכאי חבר
מועדון לקבל הנחת מבצע ברכישת מוצר/ים ממוצרי החברה בהתאם לקביעת החברה,
ובכפוף לתנאי המבצע )להלן: “מבצע הצטרפות”(.
5. מועדון “החמניה” יהא רשאי לסרב לאשר הצטרפותו של חבר מועדון לתכנית, על פי שיקול
דעתו הבלעדי ומבלי שיהיה מחויב לנמק סירוב כאמור. בין היתר, תהא רשאית הנהלת
המועדון לסרב לאשר הצטרפות של חבר המועדון, וללא חובת הנמקה לסירובה, לרבות
הצטרפות של חברי מועדון אשר נתפסו בגניבה, ברמאות בהונאה וכיו”ב ו/או מי שביצעו
רכישות אשר התשלומים בגינן לא נפרעו )לרבות שיקים שלא כובדו או כרטיסי אשראי לא
מאושרים לשימוש מכל סיבה שהיא (, וכן לבטל חברותם ב מועדון הלקוחות, ולבטל את תוקף
הנקודות אשר נצברו לטובת אותו חבר מכל סיב ה שהיא ובפרט אם לא יעמדו לפי תקנות
הציבור .

תוקף החברות במועדון
1. תוקף החברות במועדון הלקוחות הינו לשנה קלנדרית החל מיום ההצטרפות .
2. חידוש חברות מותנ ה בקנייה ראשונית באחד מסניפי הרשת כפי שייקבע מעת לעת על פי
שיקול שעתה הבלעדי של “החמניה”.
3. מרגע פג תוקפו של החברות במועדון, לא ניתן יהיה עוד לצבור נקודות בקניה .
4. למען הסר ספק, עם תום תקופת החברות יאבד חבר המועדון את הזכות לצבור נקודות וזאת
עד לחידוש החברות במועדון בהתאם לתנאי שיהיו באותו מועד .
5. רשת “החמניה” רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להאריך לכל חבר מועדון שתבחר, את
תוקף החברות במועדון לכל לתקופה נוספת בכל אורך זמן שהנהלת החברה תחליט עליו מבלי
שתידרש להסבר או נימוק לשיקוליה

תקשורת שיווקית ופרסומים
1. דרכי פרסום: ודעות מועדון “החמניה”, בכל דבר ועניין הנוגע לפעילות התכנית לרבות, אך לא
רק, בעניין ו/או הוספה ו/או גריעה שייעש ו ו/או שבכוונת “החמניה” לבצעם, בתקנון ו/או
במפתח הצבירה ו/או בהטבות הנוספות ו/או בכל דבר ועניין הנוגע לזכאות חבר המועדון
ליטול חלק בתכנית ו/או הפסקת פעילותו וכיו”ב, ייעשו על ידי “החמניה” באופן ובדרך כפי
“החמניה” תימצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי .
2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, פרסום על לוח מודעות גלוי לעין בחנויות רשת ו/או באחת
מאמצעי התקשורת ו/או באתר האינטרנט של “החמניה” ו/או באמצעות תקשורת ישירה עם
חברי המועדון/ או אפליקצית המועדון באמצעות הודעת פוש לרבות באמצעות דואר
אלקטרוני או SMS ו/או הודעות וואטצאפ , הכל לפי בחירת “החמניה”, ייחשב כמספר וחבר
מועדון לא יישמע בטענה כי לא ידע אודות האירוע נושא הדיווח ו/או הפרסום כאמור .
3. מובהר, כי הצטרפות הלקוח כחבר במועדון הלקוחות של הרשת, ומסירת פרטי דואר
אלקטרוני וטלפון סלולארי לחברה, יהווה הסכמה של הלקוח לקבלת פרסומות, הודעות
וחומר שיווקי שהרשת מפיצה ו/או תפיץ בעתיד, הכל בהתאם לתיקון מס’ 40 לחוק
התקשורת )בזק ושידורים(, התשס”ח – 2008 , וזאת באשר למבצעים, הנחות והטבות
בלעדיות המוענקים ו/או יוענקו בעתיד לחברי המועדון, באמצעות הודעות דואר אלקטרוני
או SMS או הודעת פוש שיישלחו ישירות למחשבו או למכשירו הסלולארי של הלקוח,
ולהיכלל לשם כך ברשימת תפוצת חברי המועדון של הרשת .
4. למען הסר ספק “החמניה ” פטורה מחובת ההודעה על הטבות או מבצעים לחבר מועדון שלא
מסר מספר טלפון נייד בתוקף או כתובת דואר אלקטרוני ולא תהיה לחבר מועדון טענה
כלשהי כלפי “החמניה” באשר לאי קבלת פרסום.
5. ברשות החברה אתר אינטרנט, המספק, בין היתר, משלוחים לבית הלקוח. כחלק מהצטרפות
הלקוח כחבר מועדון תפיץ הרשת באמצעות דואר אלקטרוני מבצעים ועדכונים וחומר
שיווקי .
6. לקוח אשר אינו מעוניין להיכלל ברשימת התפוצה לשם קבלת שרות משלוח ההודעות SMS
יפנה לחברה בכתב בבקשה להסיר עצמו מהרשימה .
7. לקוח אשר אינו מעוניין להיכלל ברשימת התפוצה לשם קבלת שירות משלוח הודעות דואר
אלקטרוני, עליו להקליק להסרת כתובתו במקום המיועד לכך בהודעת הדואר האלקטרוני .
8. המצטרף מסכים לקבל דיוור ישיר ודברי פרסומת )כהגדרת המונח “דבר פרסומת” בסעיף
30 א לחוק התקשורת )בזק ושידורים(,תשמ”ב – 1982 )להלן “חוק התקשורת”( מהרשת
ומחברות בנות של הרשת ו/או חברות קשורות של הרשת ו/או חברות בשליטת הרשת
)כמשמעות מונחים אלה בחוק ניירות ערך, התשכ”ח- 1968 (( קיימות ו/או עתידיות מזכיינים
של הרשת )להלן: “חברות בקבוצה”(, באמצעי המדיה השונים, לרבות באמצעות מסרונים
והודאות דוא”ל ובכל דרך אחרת .
9. המצטרף מאשר כי חברות בקבוצה יהיו רשאיות לעשות שימוש בנתונים, בין היתר, לצורכי
דיור ישיר ושיתופי פעולה עם חברות אחרות. כן מובהר כי כל מידע אודות חבר מועדון שיהא
בידי הרשת בקשר להיותו חבר מועדון כאמור, ייחשב לקניינה של הרשת, וחבר המועדון
מוותר בזה על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות,
בתשמ”א- 1981

צבירת נקודות:
1. ניצול נקודות שנצברו לזכות חבר מועדון יתאפשר אך ורק בהתאם למפורט בתקנון זה
ובפרסומים שונים של החברה .
2. לזכות החבר ייצברו נקודות בעבור כל רכישה אשר תמורתה שולמה במלואה, באחת מחנויות
הרשת או באתר האינטרנט של החברה, למעט רכישה בהנחה כלשהי, או במסגרת מבצע
כלשהו .
3. מובהר כי שווי הנקודות יחושב על פ י קניית ממוצרים אשר נמצאים בחנויות הרשת למעט
גלידות לסוגיהם, אלכוהול על כל סוגיו ומרכיביו ,סיגריות ומוצרי טבק לסוגיו )שמוצרים
אלו לא מקנים אפשרות לצבי רת נקודות ( הסכום אותו שילם בפועל חבר המועדון .
4. בכל מקרה של עסקה בתשלומים או עסקה בתשלום דחוי, יצברו הנקודות לטובת חבר
המועדון בתום ביצוע התשלום המלא, בגין אותה עיסקה .
5. מובהר עוד כי בכל מקרה והפירעון המלא של עסקה, בתשלומים או של עסקה בתשלום דחוי,
יחול לאחר פ קיעת תוקף כרטיס החבר, לא יצברו הנקודות לטובת חבר המועדון .
6. צבירת נקודות הינה אישית לכל חבר וחבר. הנקודות אינן ניתנות למכירה או להעברה לאדם
אחר או לחבר אחר או לאיחוד בין כמה חברים.
7 . צבירת הנקודות תהא אפשרית רק עבור חבר מועדון שהחברות שלו בתוקף ולפי מספר הנייד
שלו אשר איתו נירשם במרשמי חברת רשת “החמניה” .
8 . צבירת הנקודות מותנית בזיהוי החבר ובהצגת כרטיס חבר או ו/או בהצגת מכשיר הנייד לפי
מס’ הסלולרי הרשום במרשמי החברה בלבד .
9 . בכפוף לאמור בסעיף 2 לעיל, שווי הנקודות בעבור כל רכישה, יהא בשיעור 3% מהסכום
ששולם בפועל בג ין אותה עסקת הרכישה כולל רכישה במשלוח למעט סניף טבריה ששווי
הנקודות שם הינו 5% מסך הקנייה בפועל .
10 . בכל מקרה לא תתאפשר צבירה של יותר מ- 100 נקודות בעסקה אחת כלומר אם הלקוח שילם
סכום של 2500 ₪ הוא יצבור רק ע ד 100 נקודות באותו חשבון .
11 . יובהר כי ביטול העסקה, בגינה ניתנו הנקודות, יביא לגריעת הנקודות אשר נצברו, בגין אותה
עסקה.
12 . בהתאם להחלטתה הבלעדית של הרשת היא רשאית להוסיף נקודות לצבירה בקניה של מוצר
ספציפי, בכל עת שהיא וללא הודעה מראש .
13 . לצורך המחשה מובהר שאם למשל ערך הרכישה של פריט כלשהו הינו 80 ₪ , הרי שמספר
נקודות שיצברו לזכות הלקוח בגין רכישה זו, יה א 4 נקודות או 8 נקודות או 20 נקודות:
הכול בהתאם להחלטות הרשת, שניתנות לשינוי בכל עת וללא הודעה מראש .
14 . בנוסף לנקודות כאמור, מפעם לפעם יכול ויינתן לכל חבר בונוס נקודות נוסף .
14.1 נקודות בונוס ייצברו לזכות החבר כמו נקודות שוות ערך כסף לכל דבר ויחולו
עליהם כל התנאים שחלים על נקודות הרגילות כמפורט בתקנון זה .
14.2 באשר תחליט לפי שיקולה הבלעדי על אופן ועיתוי צבירת נקודות הבונוס ותודיע
על כך באמצעי הפרסום כפי שמפורט בתקנון זה .
15 . חבר מועדון יוכל לממש את הנקודות שנצברו לטובתו רק בעסקאות אשר יבוצעו על ידו יום
עסקים לאחר העסקה בגינה נצברו לטובתו הנקודות .
16 . לא תיתכן צבירה שלילית של נקודות .
17 . “החמניה” שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לתקן את מפתח הצבירה ו/או את אופן
חישוב הצבירה, ו/או את תוקף הנקודות כאמור לעיל .
18 . כל שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתקנון זה ויפורסמו באחת
מדרכי הפרסום המפורטות בפרק תקשורת שיווקית שבתקנון, הכל בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי של “החמניה” וללא צורך במתן הודעה מראש .

מימוש נקודות :
1 .בכל עת רשאי החבר לנצל את הנקודות שנצברו לזכותו לפי היחס של נקודה = 1 ₪ ולשלם
עבור מוצר בנקודות כל זאת לפי שווי נקודות שמצברו לזכותו ובלבד תשלום עבור מוצר
בנקודות מותנה בקיום מינימום ראשוני של 10 נקודות.
2 .בכל מקרה בו נצברו בחשבון הלקוח יותר מ-10 נקודות, רשאית “החמניה” לממש את
הנקודות לתת ללקוח את ההנחה המקסימאלית לה הוא זכאי בעת ביצוע התשלום ובהתבסס
על תנאי המימוש בתקנון.
3 .מימוש ההנחה יבוצע על פי שיקול דעתה של “החמניה” וללקוח לא היו כל תביעות בקשר
למימוש הנקודות לטובת הנחה.
4 .חברת “החמניה” רשאית על פי שיקולה הבלעדי, לשפר את יחס ההמרה של הנקודות לחבר
מועדון ספציפי או לקבוצת חברי מועדון ברכישה של מוצר או מוצרים וזאת מבלי שתידרש
ליתן על כך הסבר או דיווח.
5 .מפעל לפעם תפרסם רשת “החמניה” במבצעים בלעדיים לחברי מועדון להלן מבצעי המועדון
או המבצעים והתנאים המסחריים שלהם ייקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי של “החמניה”
לדוגמא:
1.5 הנחות גבוהות יותר ממבצעי הנחות ללקוחות שאינם חברי מועדון.
2.5 צבירת כפל נקודות ברכישה של מוצר ספציפי.
3.5 העברה של נקודות ללקוח אחר.
4.5 זיכוי בעת הרכישה של חברות במועדון.
5.5 מוצר במתנה.
6 .הדוגמאות המצוינות מעלה הם להמחשה בלבד ואינן מחייבות את רשת “החמניה”.
7 .בכל מקרה אין אפשרות לקבל ולהשתמש בנקודות במקרה שחלה על אותה רכישה או חלקה,
מבצע ו/או הנחה אחרת, בחזקת – “אין כפל מבצעים”.
8 .כל הטבה )הן הקבועות והן המשתנות( הניתנת לחברי המועדון הי נה חד פעמית, למימוש על
ידי בעל הכרטיס, הטבה אחת בכל ביקור בלבד. אין כפל מבצעים.
9 .השימוש בנקודות או מימוש זכות לכל הטבה שהיא במסגרת המועדון, מותנה בהצגת כרטיס
מועדון ו/או אפליקציה בסלולר הרשום במרשמי החברה בתוקף/קוד אקספרס מזהה דרך
האפליקציה וכן עומדת לזכותנו האפשרות לדרוש תעודה מזהה של בעל הכרטיס ו/או הצגת
מספר נייד הרשום במרשמי החברה .
10 .נקודות אשר נצברו יישמרו לזכות חבר המועדון במשך עד שישה חודשים מתפוגת תוקף
הכרטיס, כפי שיופיע ברישומי רשת “החמניה”.
11 .במידה וחבר מועדון לא מימש נקודות, תוך שישה חודשים ממועד תפוגת הכרטיס, ימחקו
נקודות אלו מרישומי הנקודות שעומדות לזכותו של אותו חבר מועדון, ולחבר המועדון לא
יהיו כל טענות החברה ו/או המועדון בגין נקודות שנמחקו כאמור, בגין אי מימושן עד למועד
שנקבע.
12 .מימוש הנקודות מתאפשר אך ורק בצירוף תעודה המזהה ו/או בהצגת מכשיר עם מספר הנייד
הרשום במרשמי חברת “החמניה” את הלקוח ואך ורק בסניפי הרשת “החמניה”. למען הסר
ספק ניתן לממש נקודות בעת הזמנת משלוחים )בסניפים המקיימים משלוחים(.
במקרה של מחלוקת :
1 .הרישום שבידי קבוצות רשת “החמניה” יהווה ראיה ביחס לצבירת הנקודות בידי כל חבר
מועדון, ולעסקאות אשר בוצעו על ידו ברשת.
2 .חבר החש עצמו נפגע בכל הקשור לנקודות שצבר או לכל עניין אחר הנובע מתקנון זה או
מהמבצע, רשאי לפנות בכתב למנהל מחלקה המשפטית של הרשת ולהעלות את השגותיו.
3 .החלטת מנהל הרשת שתינתן בתוך 14 ימי עבודה, מרגע שקיבל לידיו את ההשגה, תהיה
סופית ובלתי ניתנת לערעור כלשהו.
4 .במקרה של אובדן כרטיס המועדון, על החבר להודיע לרשת בכתב בתוך 14 ימים מרגע היוודע
לחבר המועדון על אובדן הכרטיס. בכפוף להודעת חבר המועדון כאמור בסעיף זה, החברה
תנפיק לחבר המועדון כרטיס חלופי בו יוטענו הנקודות אשר נצברו לטובת חבר המועדון.
5 .הרשת לא תהיה אחראית על אובדן נקודות, עקב זיוף וגניבה של מכשיר הסלולרי שאיתו
נרשמו ולפי המספר הנייד במרשמי החברה , שהתרחשו עד שהחבר הודיע בכתב לרשת על
אובדן הכרטיס או במקרה ולא נמסרה הודעה כאמור.
6 .חבר שאיבד את כרטיס המועדון יוכל להנפיק כרטיס חדש, בהתאם לעלות שתקבע על ידי
הרשת באותו זמן.
7 .חבר הטוען כי מספר הנקודות שלרשותו שונה ממספר הנקודות כפי שמצוי במרשם הרשת,
יוכל להוכיח את מספר נקודותיו ע”י הצגת החשבוניות המעידות על כך.
התחייבות חבר המועדון :
1 .חבר המועדון יהא אחראי לעדכן בכתב את הנהלת המועדון על כל שינוי בכתובתו ו/או שינוי
מספר הנייד על מנת לאפשר קשר רצוף ושוטף עימו. יודגש בזאת, כי קשר שוטף אחת לחודש
ודיוור הטבת יום הולדת ונישואין מתבצע באמצעות דואר אלקטרוני.
2 .מובהר כי כרטיס חבר ו/או מספר סלולרי אשר אין לגביו רישום ברישומי החברה את פרטי
החבר הנדרשים בטופס ההצטרפות זכאית החברה לבטל את בכרטיס, ובמוסף, לבטל את
הנקודות בגין אותו כרטיס ו/או מספר סלולרי , ללא אפשרות לממשן.
3 .חבר במועדון מתחייב שלא לנצל לרעה את החברות במועדון. כל ניצול לרעה יגרום להפסקת
החברות במועדון.
4 .במקרה וחבר מועדון ניצל יותר נקודות מהמגיע לו בשל תקלה או שיבוש במחשב, ישיב
הלקוח לרשת את שווי הנקודות אשר נוצל על ידו בשל אותה תקלה בהתאם לערכן.
5 .לדוגמא: חבר שהיו לרשותו 50 נקודות, אבל בשל תקלת מחשב נוצלו על ידו 100 נקודות,
ישיב לרשת 50 שקלים.
הטבות נוספות :
1 .חברי מועדון רשת “החמניה” יהיו זכאים לקבל הטבות שונות נוספות, מעבר לנקודות
הנצברות לזכותם, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של חברת “החמניה” ו כפי שתפרסם
החברה מעת לעת, וכן בבתי עסק נוספים שיבחרו לקחת חלק בתו כנית בדרכים שונות.
2 .המידע על ההטבות הנוספות שיתפרסמו על ידי רשת “החמניה” , ביחס לשירותים ו/או
מוצרים הניתנים על ידי הרשתות החברות ו/או בתי העסק הנוספים יימסר על ידי הרשתות
החברתיות ו/או בתי העסק הנוספים ועל אחריותם בלבד.
3 .אין בפרסום המידע האמור כדי להטיל אחריות או חבות כלשהי על רשת “החמניה” ו/או מי
מטעמם בכל הקשור למוצרים ושירותים טלו, טיבם, התאמתם לחברי המועדון וצרכיהם או
לתיאורם.
4 .קבוצת רשת “החמניה” שומרת על זכותה להחליף ו/או לגרוע ו/או לש ו/או לעדכן את מגוון
ההטבות שהוצגו בפרסומים לפי שיקול דעתה הבלעדי.
תנאים כללים :
1 .הרשת רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והוחלט וללא הודעה מוקדמת כלשהי
לשנות כל עניין הקשור בנוהלי ופרטי המבצע ו/או האמור בתקנון זה. רישומי החברה הינם
הקובעים בכל הקשור לתקנון זה לרבות בכל הקשור לדרך חישוב הנקודות, אופן צבירתם
ו/או אופן גריעתן, בקשות חבר המועדון למימוש הנקודות וכדומה.
2 .גיפטכארד – מימוש של GIFTCARD הינה החלפת צורת תשלום. רכישת מוצרים עם
גיפטקארד מזכה את הקונה בנקודות במעמד הקנייה. נקודות לא ייצברו לזכות הלקוח בעת
רכישת הכרטיס, כלומר טעינת הכרטיס.
3 .הרשת רשאית לפי שיקול דעתה, לאפשר גם ללקוחות הרשת שאינם חברים, להשתתף
במצבע, לפי תנאי תקנון זה.
4 .המפורט בתקנון זה הינו למידע אינפורמטיבי בלבד ואין בו בכדי לחייב את הרשת בצורה
כלשהי.
5 .למען הסר ספק, יובהר כי ההשתתפות בתכניות המועדון כפופה לעמידת חבר המועדון פעיל
בתנאי תקנון זה, לרבות, אך לא רק, המשך חבורתו במועדון הלקוחות של רשת “החמניה”.
6 .תקנון זה מהווה את תנאי ההצטרפות לתכנית, והצטרפות חבר למועדון ב רשת “החמניה”,
משמעה כי חבר המועדון קרא הסכים ומסכים להוראות תקנון זה.
7 .רשת “החמניה” שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן ו/או לתקן הוראות תקנון זה,
על כל סעיפיו, לרבות הוראות הזכאות להצטרפות למועדון, תקופת החברות במועדון, מפתח
הצבירה, מגוון ההטבות, תוקף ההטבות וכיו”ב, הכל כפי שימצאו לנכון ובהתאם לשיקול
דעתם הבלעדי. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי רשת
“החמניה”.
8 .רשת “החמניה” הינה הסמכות הבלעדית לשינוי ופרשנות הוראות תקנון זה.
9 .כל מקום בתקנון זה שנעשה בו שימוש בלשון זכר משמעו גם כאילו נאמר גם בלשון נקבה.
10 .רשת “החמניה” שומרת לעצמה את הזכות להנפיק כרטיסי חבר מסוגים שונים, בתמורה ו/או
שלא בתמורה, לכל חברי המועדון או חלקם, הכל כפי שתיקבע הנהלת המועדון ועל פי שיקול
דעתה הבלעדי והמוחלט.
11 .רשת “החמניה” שומרת על זכותה להסדיר את אופן צבירת הנקודות ו/או את מתן או אי מתן
נקודות בונוס בגין רכישות בכרטיסי החבר השונים כאמור לעיל, לגבי כל סוג כרטיסי חבר
בנפרד.